Apelacja - wzór

Apelacji nie musi sporządząc zawodowy prawnik, co różni ją to od chociażby skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym. Ja na ogół odradzam tu rezygnowanie z fachowej pomocy. Tych z Państwa, których jej poszukują, proszę o mail z dokładnym opisem sprawy (historia, daty, terminy, właściwy sąd itd.) i skanami dokumentacji (najlepiej w pojedynczym pliku pdf). Dzięki temu będę w stanie ocenić, czy mogę coś zaproponować.

Jeśli chodzi o elementy apelacji, to różnią się one w zależności od tego, czy chodzi o postępowanie cywilne, czy karne. W tym pierwszym powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie, powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i powodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później, wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia, a w sprawach o prawa majątkowe także określać wartość przedmiotu zaskarżenia. Tutaj znajduje się wzór apelacji cywilnej. W postępowaniu karnym natomiast apelacja powinna odpowiadać warunkom stawianym każdemu pismu procesowemu (m.in. oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, i oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo), a apelujący powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie, określić zakres zaskarżenia, a także podać, czego się domaga.

adwokat Paweł Wrześniewski